Návrhy na změnu Stanov ČRS

Vážení členové ČRS, rádi bychom Vás informovali o současném stavu projednávání návrhů na změnu Stanov ČRS. S ohledem na požadavky členské základny, organizačních složek ČRS i některých funkcionářů ČRS na změnu Stanov, se Republiková rada na dubnovém jednání v roce 2019 usnesla, že projedná návrhy na změnu Stanov a v roce 2020 je předloží k projednání a případnému schválení Republikovému sněmu.

Organizační jednotky nebo členové ČRS měli prostor zaslat návrhy na změnu Stanov ČRS do 31. 12. 2019.

Obdržené návrhy na změnu Stanov samotných členů, organizačních složek ČRS, ale také Právní komise Rady, byly analyzovány, zpracovány a předloženy Republikové radě k projednání.

Mezi významné projednávané návrhy na úpravu Stanov patří:

  • Zavedení možnosti hostování člena mateřské MO v jiné MO;
  • Úprava brigádnické povinnosti, tak aby došlo ke sjednocení v rámci ČRS;
  • Přesunutí kárného řízení na úroveň ÚS a sjednocení ukládaných kárných opatření (uložení kárného opatření příkazem podle jednotného sazebníku, v případě odvolání v druhém kole předvolání před kárnou komisi).

Po projednání návrhu Republikovou radou byl materiál dle zadání upraven Právní komisí rady a zaslán k připomínkování územním svazům, které mají dokument projednat a zaslat své komentáře do 29. května 2020.

Níže je podrobně popsána geneze vývoje projednávání návrhů na změnu Stanov do současné podoby.

Podrobný vývoj projednávání návrhu na úpravy Stanov ČRS:

  • Republiková rada ČRS dne 4. dubna 2019 usnesením č. 61/19 s ohledem na předpokládané změny Stanov ČRS stanovila termín pro podání návrhů organizačních jednotek nebo členů ČRS na změnu Stanov ČRS do 31. 12. 2019, tak aby právní komise měla roční lhůtu na přípravu a zpracování návrhů na změny Stanov ČRS, včetně následného připomínkového řízení, které mají být předloženy Republikovému sněmu ČRS v roce 2020. Organizační jednotky ČRS a členové ČRS měli 9 měsíční lhůtu pro zaslání návrhů na změnu Stanov ČRS.
  • Republiková rada ČRS dne 9. ledna 2020 usnesením č. 1/20 rozhodla zaslané návrhy na změnu Stanov ČRS předat k posouzení právní komisi, s tím, že prvotní zpráva právní komise k předloženým návrhům na změnu Stanov ČRS bude na březnové zasedání Republikové rady. Návrhy změny Stanov ČRS byly rozeslány pro potřeby členů Rady a ÚS s žádostí o vyjádření k zaslaným návrhům do 21. února 2020. Republiková rada ČRS přijala i zaslané návrhy na změnu Stanov ČRS po termínu 31. 12. 2019. Celkový počet došlých návrhů od organizačních jednotek ČRS a členů ČRS byl 10.
  • Právní komise předložila členům Republikové rady dílčí zprávu k předloženým návrhům 11. února 2020 s tím, že podrobnější zpráva bude předložena dle usnesení č. 1/20 na březnovém zasedání Republikové rady.
  • Republiková rada na svém zasedání dne 5. 3. 2020 byla informována právní komisí o předloženém návrhu na změnu Stanov ČRS. Informace od právní komise obsahovala u jednotlivých návrhů na změny Stanov odůvodnění pro případné přijmutí či zamítnutí a upozornění na dopady, a to z hlediska platné legislativy, vnitrosvazových předpisů, i praktického dopadu. Republiková rada ČRS projednala materiál předložený právní komisí a vyjádřila k jednotlivým návrhům svá stanoviska a připomínky. Republiková rada ČRS uložila usnesením č. 23/20 právní komisi, aby do 30. 3. 2020 předložila Republikové radě návrh na změnu Stanov ČRS se zapracovanými připomínkami z březnového jednání Republikové rady ČRS.
  • Republiková rada ČRS usnesením č. 38/20 předložený návrh na změn Stanov ČRS vzala na vědomí a uložila sekretariátu Rady, aby předložený materiál zaslal ÚS k připomínkování s tím, že ÚS zašlou PK svoje připomínky do 29. května 2020.

Kompletní návrh změn Stanov, který se v tuto chvíli nachází v připomínkovací fázi na úrovni územních svazů je možné stáhnout zde.

Upozorňujeme, že současný návrh Stanov ČRS je pracovní materiál.

Případné návrhy a podněty k navrhovaným změnám Stanov je možné zaslat prostřednictvím formuláře zde: formulář

Připomínky a návrhy lze zaslat nejpozději do 29.5.2020. E-mailové adresy respondentů budou využity výhradně za účelem upřesnění podané připomínky v případě nejasnosti.

(Převzato z webu Českého rybářského svazu, z.s.)