Organizace

Historie místní organizace

Prvotním impulsem vzniku rybářské organizace bylo v roce 1962 založení „ Zájmového kroužku rybářů při ZV– ROH- ONV“, který slučoval 24 členů a měl od  MNV Těchobuz k pronajmutí 7 rybníků v celkové výměře 8,7476 ha. Tyto rybníky dříve obhospodařovalo Státní rybářství Tábor, později také Československý rybářský svaz, organizace Pacov. Rybníky byly předány ve stavu nezpůsobilému k rybníkářskému hospodaření. Již v roce 1963 odpracovali na odstranění těchto nedostatků členové zájmového rybářského kroužku v Těchobuzi více než 750 hodin. V této době byl také svépomocí členů vytvořen lesní rybníček Planiště.

Dalším krokem pro vznik rybářské organizace byla žádost adresovaná Ministerstvu zemědělství a lesního hospodářství ze dne 10. dubna 1964 o přidělení a schválení nového rybářského revíru Za přípravný výbor MO ČRS byl zvolen předsedou pan Stanislav Mrázek, místopředsedou pan František Jareš, jednatelem Emanuel Tippman, účetním pan Josef Sýkora, hospodářem pan Jaroslav Hruška, zástupcem hospodáře pan Jan Papež a členy výboru Alois Papež, František Škoda a František Jaroš. Tato schůze se konala dne 27. října 1964 v hostinci Těchobuz. Volební období výboru bylo v této době stanoveno na dva roky.

Dne 18. prosince 1964 souhlasil Ústřední výbor Československého rybářského svazu s vytvořením místní organizace ČRS Těchobuz za podmínek vzniku samostatného rybářského revíru, zřízení účtu, evidence členů a existence řádného výboru v souladu s platnými Stanovami a Jednacím řádem.

Dekretem Ministerstva zemědělství ze dne 11. 2. 1965 byl zřízen rybářský revír Trnávka 3 a nic nebránilo ke vzniku místní organizace. Ustavující schůze MO ČRS Těchobuz se konala v sobotu 20. března 1965. Legitimní zřízení organizace tehdy trvalo téměř 3 roky.

Po krátké době se však začíná vedení organizace měnit. Odchází pan Tipman a pan Sýkora. Následně se z  Těchobuze odstěhoval i hospodář pan Hruška. Jeho činnost začal prozatímně vykonávat pan Bohumil Mareš. Patronát nad činností organizace v této době vykonával pan Klokočka z Tábora, další roky pak pánové Janovský a Pecha ze Štičí líhně Tábor. Během prvních čtyřech let jsme museli volit i nového předsedu. Stal se jím pan Jan Holub. Funkci jednatele začal vykonávat pan František Jareš. Zastupující hospodář pan Bohumil Mareš byl vyslán do Prahy na zkoušky hospodáře, které úspěšně složil a stává se právoplatným hospodářem místní organizace. Tuto funkci vykonával dalších téměř 40 let. V roce 1970 přebírá funkci předsedy na dvouleté období pan Vlastimil Sobek. Po něm nastupuje do funkce předsedy pan Josef Kratochvíl, který organizaci vedl do roku 1998. V této době bylo prioritou vybudovat nové výpustě k rybníkům tzv. gbely. Napřed to byly gbely dřevěné, později i betonové. Jako první byl tento zhotoven na rybníce Talmberský. Započalo se také s odbahňováním odchovných rybníků. Bohužel jsme také přišli o velký sportovní rybník Stará paní. Tento byl zanesený v takové míře, že ho nešlo již dále opravit a provozovat.

V průběhu let se ve výboru místní organizace vystřídala celá řada členů, kteří odvedli obrovský kus práce. Vzpomeňme na pány Václava Kohoutka, Františka Škodu, Jana Papeže, Jaroslava Svatoše, Jan Šustra, Františka Valešku, Františka Nekováře, Cyrila Čecha, Josefa Nováka, Ladislava Hovorku, Jiřího Hormandla, Františka Štauberta, Slavomila Kerbera, Bohuslava Pokorného, Karla Brychtu, Karla Filipa, Františka Nováka, Karla Brabce, Václava Blažka a mnoho dalších. Mnozí již nejsou mezi námi, ale výrazně se podíleli na rozvoji naší místní organizace. Máme však k dispozici pouze útržky bývalé evidence a jestli že jsme na někoho zapomněli, tímto se mu omlouváme.

V roce 1996 naše místní organizace zakoupila do svého majetku rybníky Daniel, Loudal a Kněžský. Tyto rybníky jsme spláceli po dobu 6 let. Následně v roce 2004 jsme do svého vlastnictví odkoupili hospodářskou budovu (objekt bývalé drůbežárny), který slouží jako materiální základna pro činnost naší místní organizace. Tento areál po celou dobu budujeme a opravujeme. Provedli jsme izolace obvodových zdí budovy, zhotovení vrtu a částečné zavedení vody, výstavbu skladu, vybudování okrasných jezírek apod. V letech 2003 a 2004 jsme provedli odbahnění sportovního rybníka Daniel a následně v roce 2005 pak opravu jeho hráze a výměnu výpustního zařízení. 

V roce 2005 jsme založili zájmový rybářský kroužek při Ústavu sociální péče Těchobuz, který navštěvovalo pravidelně šest a osm klientů. Těmto rybářům byl umožněn lov ryb na společnou povolenku pod vedením vedoucího kroužku. Ústav sociální péče Těchobuz se transformoval na Domov Jeřabina a ukončil v obci Těchobuz svoji činnost. Členové z rybářského kroužku jsou rozmístění v chráněných bydleních po území okresu Pelhřimov.

V březnu 2007 jsme na žádost našich členů založili rybářský kroužek dětí a mládeže, jehož vedením byl pověřen Otakar Pejša. Počet námi organizovaných dětí a mládeže se pohybuje mezi 15-25 členy. Další kroužek, tentokráte v Hořepníku jsme otevírali v roce 2013. Navštěvovalo jej 8 dětí pod vedením Jiřího Šemory. Pro členy těchto vzniklých rybářských kroužků jsme každoročně pořádali rybářské závody.

V roce 2009 došlo vlivem bleskových povodní k poškození většiny námi obhospodařovaných rybníků. Rybník Daniel vlivem přívalové vlny přetekl v celé délce hráze a vytopil přilehlý mlýn. Ještě hůře však dopadl rybník Loudal, který byl v pravém rohu hráze protržen a značně poškozen.  Vyřizování dotačních titulů trvalo dlouhé měsíce, avšak podařilo se nám je zajistit a celou opravu úspěšně dokončit v roce 2011. Dalších 10 let jsme pak spláceli spoluúčast dotačního titulu.

V roce 2021 jsme do svého majetku zakoupily rybník Talmberský, který tvoří páteř našeho hospodaření.

Výbor místní organizace pracuje od března 1998 do současnosti  pod vedením předsedy Petra Jirky. Také za tuto dobu došlo ve výboru k mnohým změnám a vystřídalo se značné množství členů. Objem práce a činností, které jsme nuceni zabezpečovat se za uplynulých 20 let velice rozšířil. Počet členů naší organizace se každoročně mění, v současné době máme registrováno kolem 260 členů.

Do působnosti naší místní organizace, která je součástí společného rybářského hospodaření Jihočeského územního svazu České Budějovice patří tyto sportovní revíry:

  • 421 071 Trnávka, 8 ha (rybníky Daniel + Loudal)
  • 421 072 Martinický potok 2 A, 7 ha (rybník Martinický)
  • 423 030 Martinický potok 2 P, 2 ha (pstruhový potok)