Brigáda pro členy MO, sběr kamene

VOD Jetřichovec nás požádalo o pomoc při sběru kamene v Těchobuzi. Vyhlašujeme proto brigádu pro naše členy, kteří si chtějí splnit brigádnické povinnosti v letošním roce. Sběr kamene se bude provádět příští úterý 30. 4. 2024 a čtvrtek 2. května 2024 v odpoledních hodinách. Sraz v 16 hodin na louce u studánky za rybníkem Daniel. Příjezd po hrázi rybníka Daniel, dále cestou pod chatami a na konci doprava pokračovat vjezdem na louku. Děkujeme všem, kteří přijdou pomoci.

Vstupní školení pro zájemce o členství v ČRS

V sobotu dne 24. 2. 2024 bude organizováno vstupní školení zájemců o členství v Českém rybářském svazu, místní organizaci Těchobuz. Začátek od 8 hod na hospodářské budově ČRS (Těchobuz č.p. 90). Předpokládaná délka vstupního školení je cca 3- 4 hodiny, přičemž nedílnou součástí školení je ověření znalostí písemným testem. Vezměte si proto s sebou písemné potřeby. Budete-li, při písemném testu úspěšní, bude Vám vystaveno „Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku“.

Pracovní brigáda č.1 a č.2/2024

V sobotu dne 13. 1. 2024 a o týden později v sobotu 20. 1. 2024 budou organizovány první pracovní brigády pro členy, kteří si chtějí splnit brigádnické povinnosti v letošním roce. Budeme prořezávat nálety a křoviny v okolí spodního rybníka v Jetřichovci. Budeme tak dokončovat udržovací práce z roku 2023. Sraz v 8 hodin u rybníka, pilky, sekerky a dobrou náladu s sebou.

Odevzdání sumářů úlovků za rok 2023

Nezapomeňte prosím včas odevzdat sumáře úlovků za rok 2023. Tyto lze odevzdat osobně nebo poslat poštou na adresu: ČRS MO Těchobuz, Těchobuz 90, 39501 Pacov. Pro zájemce, kteří chtějí sumáře úlovků odevzdat osobně, budeme na rybárně ve dnech 6, 13 a 20. ledna 2024 (soboty) od 8 do 12 hodin. Při tomto si lze samozřejmě zakoupit novou povolenku k rybolovu na rok 2024. Výdej bude proveden v již novém informačním systému Českého rybářského svazu, systému RIS. Členské známky jsou nahrazeny pouze otiskem razítka, úlovkové lístky budou nově ve formátu A4 a na konci roku se již nemusí vyplňovat sumář úlovků.

Ačkoliv věříme, že vše bude fungovat bez větších problému, zkušenosti z předcházejících let nás opravňují, abychom Vás požádali při výdeji povolenek o trpělivost. V případě jakékoliv změny vás budeme informovat na těchto stránkách.

Změny v legislativě od roku 2024

Od příštího roku vejde v platnost vyhláška 197/2004 Sb., která upravuje celou řadu rybářských pravidel. Změny se týkají jak pstruhových, tak mimopstruhových revírů. Co bude od příští sezóny jinak?

O zásadních změnách v rybářských pravidlech informoval Český rybářský svaz. Ten na webu vydal přehled těch nejdůležitějších úprav, které se od roku 2024 objeví v rybářských pravidlech. „Republiková rada ČRS zároveň zapracovala veškeré legislativní změny do Rybářského řádu ČRS pro rok 2024 a 2025,“ komentoval změnu ČRS.

Co znamenají její úpravy pro praktický rybolov?

Od 1. 1. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Republiková rada ČRS zároveň zapracovala veškeré legislativní změny do Rybářského řádu ČRS pro rok 2024 a 2025. Jednotlivé územní svazy rovněž aktualizovaly bližší podmínky lovu tak, aby odpovídaly stávajícím ustanovením nově vydaného právního předpisu. Všichni naši rybáři tak dostanou kompletní ucelený přehled aktuálně platných pravidel rybolovu (Rybářský řád) s novou povolenkou na rok 2024.

Přehled nejdůležitějších změn pro praktický rybolov:

Sjednocení legislativních pojmů – muškaření

Doposud byl v legislativě odlišován způsob lovu muškařením a lovu na umělou mušku. Novelou dochází ke sjednocení terminologie, nově bude tento způsob lovu nazýván v legislativě muškařením, což je dlouhodobě používaný termín i v rybářské praxi. I v Rybářském řádu ČRS se tak nově setkáte pouze s pojmem muškaření a jeho přesnou definicí.

Sjednocení lovu přívlačí a muškaření ve pstruhových revírech

Doposud bylo možné lovit přívlačí na pstruhových revírech pouze v období od 16. 6. do 31. 8. Nově dochází ke sjednocení doby lovu s muškařením, a rybáři tak mohou obě metody lovu využívat až do 30. 11. V případě přívlače však platí, že od 1. 9. je možné vláčet pouze s jedním jednoháčkem. Důležité je však k této změně také dodat, že možnost dalšího zpřísnění zůstává v rukou uživatele rybářského revíru prostřednictvím bližších podmínek výkonu rybářského práva. Tedy tam, kde uživatel uzná například s ohledem na společenstva ryb za vhodné, může být přívlač na podzim omezena či nadále zakázána. Je proto nanejvýš důležité důkladně prostudovat platný Rybářský řád.

Lov hlubinnou přívlačí

Lov hlubinnou přívlačí, tam kde je bližšími podmínkami povolen, bude nově možný pouze prostřednictvím plavidla poháněného lidskou silou. Nebude již tedy možné na rybářských revírech v ČR provozovat hlubinnou přívlač prostřednictvím lodních motorů.

Amur bílý má nově stanoven denní limit počtu úlovků

Amur bílý se nově dostává na seznam tzv. ušlechtilých ryb, jejichž úlovek je v mimopstruhovém rybářském revíru legislativně omezen na 2 ks denně.

Změna denního limitu úlovků pro některé nepůvodní druhy a pro invazní nepůvodní druhy ryb

Do denních limitů počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb se nově nezahrnují karas stříbřitý, hlaváčovití (Gobiidae), sumečci (Ictaluridae) a invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu. Nově si tedy rybář může od vody odnést neomezené množství například karasů stříbřitých. Nadále platí zákonné ustanovení, že invazní druhy na unijním seznamu (v našich podmínkách zejména střevlička východní, sumeček černý, slunečnice pestrá a hlavačkovec Glenův) nesmí být po ulovení vráceny zpět a nesmí být použity jako nástražní rybka.

Změna v zapisování úlovků dalších druhů ryb

Změna nastává také v zapisování přisvojených úlovků. Nadále platí, že každý rybář má povinnost přisvojený úlovek tzv. ušlechtilých ryb (kapra, štiky, candáta, bolena, sumce, ryb lososovitých a nově i amura) zapsat bezprostředně po jejich ulovení včetně jejich délky a hmotnosti. Nově pak v případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje rybář bezprostředně po ulovení pouze druh ryby, po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody pak počet kusů a celkovou hmotnost. Nemělo by tak již docházet k přisvojování například tzv. „bílých ryb“ bez toho, aby je následně rybář nezapsal do úlovkového lístku.

Změna platnosti rybářských lístků

Novelou vyhlášky státní správa ruší rybářské lístky vydávané na období 1 a 3 roky. Nově tak budou úřady vydávat rybářské lístky pouze na dobu 10 let, dobu neurčitou a 30 dní. Ke změně výše správních poplatků za vydání rybářských lístků nedochází, již vydané rybářské lístky zůstávají v platnosti.

Změna průkazů rybářských stráží

Novela vyhlášky také zásadním způsobem mění vzor průkazu rybářské stráže. Stávající průkazy pozbydou platnosti 31. 12. 2029, a všechny rybářské stráže si tak musí do této doby své průkazy vyměnit za nové, a to prostřednictvím úřadu, který je do funkce ustanovil. Postupně se tak mezi členy rybářské stráže začnou objevovat nové žluté průkazy, namísto dosavadních modrých. Stávají odznaky rybářských stráží se měnit nebudou.

Změn ve vyhlášce je samozřejmě celá další řada, týkají se však především uživatelů rybářských revírů, a to zejména v oblasti zásad pro udělování výjimek, přepočtů věkových kategorií vysazovaných ryb, evidence o hospodaření apod., a nezasahují tak do praktického rybolovu rybářů.