Výdej povolenek

V sobotu dne 13. března 2021 bude od 9 hod prováděn na rybárně v Těchobuzi výdej povolenek a členských známek. Lze předpokládat, že budou v platnosti protiepidemická opatření, řiďte se jimi prosím.

Výdej povolenek avízovaný na sobotu dne 13. března 2021 nelze z důvodu vyhlášených mimořádných opatřeních realizovat.

Vstupní školení nových členů a přezkoušení pro vydání 1. rybářského lístku.

V sobotu 20. února 2021 od 9 hod bude provedeno vstupní školení nových členů naší místní organizace. Školení proběhne v hospodářské budově MO ČRS Těchobuz (č.p. 90). Pro vydání osvědčení o splnění podmínek k vydání prvního rybářského lístku bude nezbytné absolvovat písemný test. Doporučujeme zájemcům, předem se seznámit se s rybářskou legislativou a platným rybářským řádem. Psací potřeby si vezměte s sebou.

Odevzdání sumářů úlovků za rok 2020 a výdej povolenek na rok 2021

Povolenky k rybolovu můžete odevzdat na rybárně v Těchobuzi v těchto termínech:

Sobota 2. 1. 2021 od 9.00 do 12.00 hod
Sobota 9. 1.2021 od 9.00 do 12.00 hod
Sobota 16. 1. 2021 od 9.00 do 12.00 hod

Po odevzdání řádně vyplněného sumáře úlovků si můžete zakoupit členské známky a povolenky na rok 2021.

Využijte prosím této příležitosti.

Dojde-li ke zhoršení epidemiologické situace, řiďte se platnými opatřeními.

Stanovisko k podzimním výlovům

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské a obdobné činnosti ve vztahu k rybářství a myslivosti

S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zdravotnictví sděluje po konzultaci s Ministerstvem zemědělství, že

zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin podle bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády o přijetí krizového opatření, se nevztahuje na:

  • výkon rybářského práva v rybářských revírech – výlov rybníka jako rybářského revíru nebo jeho součásti uživatelem rybářského revíru včetně jím pověřených osob, činnosti, uživatele rybářského revíru, které nelze odložit (např. zarybňování, lov elektrickým agregátem, hospodářská činnost na revírech), společný lov organizovaný uživatelem rybářského revíru v rámci výkonu rybářského práva
  • rybníkářství – výlov rybníka včetně prodeje ryb tzv. „z hráze“,, další hospodářská činnost, která nesnese odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení)
  • výkon práva myslivosti – společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře)

Tyto činnosti jsou považovány ve smyslu bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády za „jiné obdobné činnosti“ a uvedený zákaz se na ně nevztahuje. 

Provádění těchto činností je možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s výše uvedeným usnesením vlády. 

Oprava stavidel na Martinickém rybníce

V sobotu 3. října 2020 byla provedena oprava vodících drážek stavidel na rybníce v Martinicích. Stávající betonové vodící drážky byly prostavěny L profily. Nově byla zhotovena i dvě stavidlová pole. Z důvodu snížené hladiny rybníka byl vyhlášen všeobecný zákaz rybolovu do 10. 10. 2020.

Podzimní výlovy odchovných rybníků a hájení ryb

Plánované výlovy odchovných rybníků proběhnou v termínu od 17. 10 do 31. 10. 2020. Hájení vysazených ryb bude uskutečněno takto:

Zákaz lovu kapra na revíru Trnávka 3 v době od 17.10. do 30. 10. 2020.

Všeobecný zákaz lovu ryb na Martinickém rybníce v termínu od 26.9. do 10. 10. 2020 (oprava vodících drážek stavidel).

Informace k VČS

V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situaci onemocnění COVID 19 a platným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR je nezbytné přijmout při naší výroční členské schůzi tato opatření: nutné nošení roušek ve vnitřních prostorech a použití desinfekčních prostředků (tyto budou k dispozici u vstupu). Prosím osoby, které spadají do rizikových skupin z hlediska onemocnění způsobené koronavirem SARS CoV 2, aby zvážili svojí přítomnost na výroční členské schůzi. Pokusíme se celé jednání maximálně urychlit, vypustíme občerstvení i přestávku na občerstvení.

Děkuji všem za pochopení a rád Vás uvidím v klidnějších časech. Petr Jirka, předseda MO